GTS Kera­mik
Made in Germany

Als één van de toon­aan­ge­vende produ­cen­ten van indu­stri­ële kera­miek in Duits­land biedt GTS inno­va­tieve oplos­sin­gen op het gebied van speci­ale kera­miek en slij­ta­ge­tech­no­lo­gie. Onze produc­ten uit de domei­nen preci­sie­gie­ten, juwe­len­gie­ten, labo­ra­to­rium en medi­sche tech­no­lo­gie kennen tal van toepas­sin­gen. De inno­va­tie en de topkwa­li­teit van onze produc­ten vinden hun oorsprong in jaren­lang onder­zoek en ontwik­ke­ling, waar­bij wij het prin­cipe “Altijd een stap voor zijn” hoog in het vaan­del dragen. Ontdek de diver­si­teit van GTS en infor­meer vrij­blij­vend naar onze produc­ten.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Preci­sie­gie­ten

Het verlo­ren-wasgiet­pro­cedé is een heel oude tech­no­lo­gie die het moge­lijk maakt om complexe unieke onder­de­len of zelfs grote series te produ­ce­ren. Door hun hoge graad van nauw­keu­rig­heid behoe­ven de giet­stuk­ken vaak geen nabe­wer­king.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Tech­nisch kera­miek

De uiteen­lo­pende eigen­schap­pen van kera­mi­sche produc­ten vormen een immens spec­trum van moge­lijke toepas­sin­gen. Compo­nen­ten van kera­miek zijn nu in bijna alle secto­ren van de econo­mie te vinden.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Lampen en glas­in­du­strie

Licht­bron­nen worden steeds effi­ci­ën­ter en ener­gie­zui­ni­ger. Vanwege zijn oxida­tie­vrije en hitte­be­sten­dige eigen­schap­pen wordt kera­miek niet alleen gebruikt als isola­tor, maar ook als drager­ma­te­ri­aal.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Lucht- en ruim­te­vaart

De lucht- en ruim­te­vaart­in­du­strie is steeds op zoek naar nieuwe mate­ri­a­len die aan hoge eisen moeten voldoen. Kera­miek is daarom een inte­res­sant en belang­rijk mate­ri­aal.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Farma­cie en genees­kunde

In de farma­ceu­ti­sche en medisch-tech­ni­sche sector geldt GTS als een belang­rijke leve­ran­cier van hoog­waar­dige produc­ten.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Juwe­len­in­du­strie

Voor het gieten van juwe­len wordt meestal gebruik gemaakt van het verlo­ren-wasgiet­pro­cedé, net zoals bij medi­sche en preci­sie­pro­ce­dés.

Precisiegieten by GTS-Keramik

Zonne-ener­gie- en batte­rij-indu­strie

Als fabri­kant van kera­mi­sche compo­nen­ten was GTS al in de begin­da­gen sterk betrok­ken bij de ontwik­ke­ling van zonne­cel­len.

Industriële keramiek - Aluminiumoxide dicht - by GTS Keramik

Alumi­ni­um­oxide dicht

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Hoge mecha­ni­sche sterkte
 • Hoge slijt­vast­heid
 • Zeer goede glij-eigen­schap­pen
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
 • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 1700 °C
 • Goede ther­mi­sche geleid­baar­heid
 • Hoge elek­tri­sche isola­tie­ca­pa­ci­teit
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, lood, chroom, ijzer, germa­nium, kobalt, koper, magne­sium, mangaan, nikkel, sili­ci­um­di­oxide, zout­zuur (30 %), vana­dium, bismut, tin, zink
Industriële keramiek - Aluminiumoxide poreus - by GTS Keramik

Alumi­ni­um­oxide poreus

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Hoge mecha­ni­sche sterkte
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
 • Tempe­ra­tuur­be­sten­dig­heid tot meer dan 1750 °C
 • Goede ther­mi­sche isola­tie
 • Hoge elek­tri­sche isola­tie­ca­pa­ci­teit
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, lood, chroom, ijzer, germa­nium, kobalt, koper, magne­sium, mangaan, nikkel, sili­ci­um­di­oxide, zout­zuur (30 %), vana­dium, bismut, tin, zink
Industriële keramiek - Aluminiumtitanaat poreus - by GTS Keramik

Alumi­ni­um­tit­a­naat poreus

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Hoge mecha­ni­sche sterkte
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
 • Hoge tempe­ra­tuur­be­sten­dig­heid tot meer dan 1600 °C
 • Ther­mi­sche isola­tie-eigen­schap
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen: Alumi­nium
Industriële keramiek - Geglazuurde kwartskroes - by GTS Keramik

Gegla­zuurde kwarts­kroes (A3 gegla­zuurd)

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

Gegla­zuurde kwarts­kroe­zen bieden ten opzichte van labo­ra­to­ri­um­por­se­lein het voor­deel dat zij veel minder tempe­ra­tuur­ge­voe­lig zijn. De aanbe­vo­len verwar­mings­snel­heid voor labo­ra­to­ri­um­por­se­lein is ca. 2 °C/min, voor gegla­zuurde kwarts­kroe­zen ca. 10 °C/min. Deze kunnen worden gebruikt bij tempe­ra­tu­ren tot 1200 °C, terwijl porse­lein slechts tot 1000 °C kan worden gebruikt.

Industriële keramiek - Magnesiumoxide - by GTS Keramik

Magne­si­um­oxide

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen lood, beryl­lium, ijzer, koper, nikkel, natrium, platina, pluto­nium, uranium, bismut, tin

Industriële keramiek - Kwarts - by GTS Keramik

Kwarts

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Lage ther­mi­sche uitzet­tings­co­ëf­fi­ci­ënt
 • Zeer hoge ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid tegen vele gesmol­ten meta­len
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid in contact met vele andere chemi­sche produc­ten
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen lood, gallium, germa­nium, koper, platina, tin
Industriële keramiek - Kwarts met siliciumnitride - by GTS Keramik

Kwarts met sili­ci­um­ni­tride

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Lage ther­mi­sche uitzet­tings­co­ëf­fi­ci­ënt
 • Zeer hoge ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid tegen vele gesmol­ten meta­len
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid in contact met vele andere chemi­sche produc­ten
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen platina, zilver
Industriële keramiek - Spinel - by GTS Keramik

Spinel

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Goede ther­mi­sche en chemi­sche besten­dig­heid tegen agres­sieve alka­liën
 • Hoge ther­mi­sche geleid­baar­heid
 • Rela­tief goede ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen lood, mangaan, zout­zuur (30 %), zilver
Industriële keramiek - Zirconiumoxide dicht - by GTS Keramik

Zirco­ni­um­oxide dicht

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Zirko­ni­um­oxide is een half­ge­lei­der
 • Hoge mecha­ni­sche sterkte
 • Zeer goede slijt­vast­heid
 • Hoge breuk­taai­heid
 • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 2000 °C
 • Lage ther­mi­sche geleid­baar­heid
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, ijzer, kobalt, nikkel, platina, rhodium, zout­zuur (30 %), bismut, zirko­nium
Industriële keramiek - Zirconiumoxide poreus - by GTS Keramik

Zirco­ni­um­oxide poreus

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

 • Zirko­ni­um­oxide is een half­ge­lei­der
 • Hoge mecha­ni­sche sterkte
 • ther­misch isola­tie­ver­mo­gen bij >1.700 °C
 • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 2000 °C
 • Lage ther­mi­sche geleid­baar­heid
 • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
 • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen: alumi­nium, beryl­lium, kobalt, nikkel, platina, bismut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.